Zásady ochrany osobných údajov

Našim zámerom je, aby ste sa tu cítili bezpečne.

Ako chránime vaše súkromie?


Na nasledujúcich riadkoch nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Prehlasujeme:

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame zákonné povinnosti podľa platnej legislatívy a zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Pri spracúvaní Vašich údajov rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale zároveň sa snažíme robiť aj viac.

Kto som?


Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov som ja:
Jozef Mihališin
so sídlom: Arm. Gen. Svobodu 10, 080 01 Prešovn
IČO: XXXXXXX
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka XXXXXX
Kontaktná adresa: Hájske 253, 951 33

Kontaktné údaje:

V prípade že sa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť na nás, môžete nás kontaktovať na tel. Čísle 00421944 415 000 alebo jozef@mihalisin.com

Kto je zodpovedný za ochranu vašich osobných údajov

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je Ing. Jozef Mihališin. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adresejozef@mihalisin.com alebo písomne na kontaktnej adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame?

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:
V prípade, že chcete od nás dostávať informácie o plánovaných udalostiach, príspevky z blogu, newsletter a prípadne iné informácie a udelíte nám súhlas k tomu, aby sme vám tieto informácie zasielali na vašu emailovú adresu, uchováme si vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, prípadne kontaktné údaje a telefón.

Cookies

Na našom webe využívame aj cookies a podobné nástroje.

Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako vaše údaje chránime

Chcem vás uistiť, že Vaše osobné údaje sú v našej databáze v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ nižšie.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Sme ľudia a môžeme sa mýliť. Ak si myslíte, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nám napísať na jozef@mihalisin.com a požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
• údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
• odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
• namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne.


V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.