Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Predtým, než sa rozhodnete zakúpiť si mnou ponúkaný produkt, či službu, je mojou zákonnou povinnosťou vás informovať o pravidlách môjho obchodovania s vami prostredníctvom internetu.
  Predávajúci je Ing. Jozef Mihališin, trvalým bydliskom na Arm.gen. Svobodu 6315/10, 08001 Prešov, IČO: 52900461, vedený na Okresnom úrade v Prešove pod zn. OU-PO-OZP1-2020/013437-2
  Kontaktovať ma môžete na jozef@mihalisin.com
  Ako samostatne zárobkovočinná osoba ponúkam rôzne informačné produkty a služby (semináre, pobyty,elektronické knihy) z oblasti osobného rozvoja, a to prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, t.j. internetu.
  • Všetky zmluvné vzťahy s vami uzatváram v súlade s právnym poriadkom a predpismi Slovenskej republiky,právne vzťahy vyslovene neupravené zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom na ochranu spotrebiteľa v platnom znení.
  • Zmluvy sú úzatvárané v slovenskom jazyku.
  • Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  • Zmluvu s vami uzatváram prostredníctvom webového rozhrania alebo elektronickej objednávky zaslanej emailom.
  • Webovým rozhraním ste vedený cez jednotlivé kroky k objednaniu produktu či služby a máte možnosť si zadané dáta a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť.
  • Zmluva, resp. príslušný daňový doklad bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jeho uzatvorenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným osobám.
  • Zmluva je s vami uzatvorená už odoslaním vašej objednávky (nie až po potvrdení objednávky).
  • Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy, že ste boli vopred informovaný o všetkých náležitostiach Zmluvy, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej Zmluvy a že s nimi súhlasíte.
  • Vaše údaje uvedené vami o vás v objednávke považujem za správne.
 2. MOJE PRODUKTY A SLUŽBY
  2.1. Označenie produktu (tovaru) alebo služby a popis ich hlavných vlastností sú vždy špecifikované na vybranom webovom rozhraní alebo v elektronickej objednávke zaslanej emailom.
 3. CENA, SPÔSOB PLATBY
  3.1. Cena produktu alebo služby vrátane všetkých daní a poplatkov je vždy uvedená na webovom rozhraní, a to pri konkrétnom produkte alebo v elektronickej objednávke zaslanej emailom.
  3.2. Cenu produktu alebo služby hradí zákazník vopred stanoveným spôsobom, obvykle bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho.
  3.3. Platba je jednorázová. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch umožniť zákazníkovi splátkový predaj.
  3.4. Pokiaľ sa jedná o bezhotovostnú platbu,zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.
  3.5. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nieje uvedené alebo dohodnuté inak. Záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 4. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
  4.1. Produkty, ktoré predávajúci predáva prostredníctvom webového rozhrania,podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva použiť autorské dielo môže byť zákazníkovi poskytnuté iba na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela svojím konaním predávajúcemu spôsobí.
 5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  5.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho:
  • Právo na odstúpenie od zmluvy nieje možné uplatniť pri Zmluvách na dodanie digitálneho obsahu (elektronických kníh), pokiaľ nebol dodaný na pevnom nosiči, či pri Zmluvách o poskytovaní služieb.
  • Podmienky pre odstúpenie od Zmluvy o účasti na seminári alebo pobytu sú uvedené nižšie v článku 7. Podmienky pre živé akcie- semináre a pobyty, odstavec 7.15Storno podmienky.
  5.2. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:
  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy bez zbytočného odkladu pokiaľ zistí, že druhá strana porušila Zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie tejto Kúpnej Zmluvy považuje:
  • Oneskorenie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastočnej úhrady (splátky) o viac ako 10 dní po dobe splatnosti.
  • Porušenie povinnosti na ochranu autorského práva (čl. 3 Obchodných podmienok) zo strany zákazníka.
 6. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
  6.1. Všetky moje produkty a služby slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti osobného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkúvávam ja alebo zúčastnení lektori, sú len návody a odporúčania. Ja ani lektori nie sme akokoľvek zodpovední za váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Po celú dobu trvania seminára alebo pobytu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, chovanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech sa odvíja od rady ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako sú napríklad vaše zručnosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obetavosti, zdravotný stav a pod.
  6.2. V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja by som vás rád upozornil na skutočnosť, že počas ich priebehu môžete byť vystavený fyzickému, psychickému, čiemocionálnemu zaťaženiua je plne na vašej zodpovednostia rozhodnutíči navrhované cvičeniaalebo úlohy podstúpite alebo nie. Účasť na seminári alebo pobyte je určená zdravým svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou ani mentálnou poruchou. Rád by som vás upozornil, že informácie obsiahnuté v mojich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Moje produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k danej problematike.
 7. PODMIENKY PRE ŽIVÉ AKCIE – SEMINÁRE, POBYTY
  7.1. Účastník sa na seminár alebo pobyt prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu, odoslaním predajného formulára alebo odoslaním objednávky na určenú emailovú adresu, a to najneskôr dva dni pred začiatkom akcie. Neskoršie prihlášky je možné akceptovať iba po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej dohode s predávajúcim.
  7.2. Online prihlášky sú zo strany predávajúceho potvrdené na emailovú adresu, ktorá bola uvedená účastníkom na predajnom formulári. Spolu s potvrdením je účastníkovi zaslaná faktúra z dátumom splatnosti ceny za seminár či pobyt.
  7.3. Zaradenie účastníkov na seminár či pobyt bude uskutočnené podľa poradia uhradených prihlášok. V prípade, že účastník nebude zaradený na seminár alebo pobyt z dôvodu naplnenej kapacity, bude účastník vyrozumený (emailom alebo telefonicky).
  7.4. Cena seminára alebo pobytu je uvedená na vybranom webovom rozhraní na predajnom formulári alebo v elektronickej objednávke zaslanej emailom. Cena seminára alebo pobytu je určená v závislosti na dĺžke konania, osobe lektora, poskytovaných materiáloch, zaistenom občerstvení, mieste konania a podobne. Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára alebo pobytu podľa splatnosti uvedenej na doručenej faktúre najneskôr ku dňu konania seminára alebo pobytu, a to prevodom na účet predávajúceho. Po uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci účastníkovi daňový doklad a ak je uvedené na webovej stránke, tak aj vstupenku.
  7.5. Predávajúci si vyhradzuje možnosť po predchádzajúcej konzultácii umožniť účastníkovi uhradiť cenu za seminár či pobyt v hotovosti v deň konania seminára či pobytu. V prípade platby v hotovosti obdrží účastní daňový doklad pri úvodnej registrácii.
  7.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu seminára či pobytu, prednáškovej sály, či zrušenie seminára alebo pobytu z organizačných a prevádzkových dôvodov.V prípade zmeny termínu alebo zrušenia seminára či pobytu, má účastník právo na vrátenie plnej ceny seminára či pobytu alebo absolvovať seminár či pobyt v náhradnom termíne alebo si vybrať iný produkt predávajúceho v rovnakej cene, a to po dohode s predávajúcim.
  7.7. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách ktorejkoľvek tretej strany, ktorú využíva pri svojich vlastných službách. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za zranenie, škodu alebo stratu, ktoré vznikli účastníkom.
  7.8. Odoslaním predajného formulára alebo elektronickej objednávky udeľuje účastník výslovný súhlas s vyhotovením fotografií, videí a audionahrávok zo seminára alebo pobytu.
  7.9. Rád by som vás upozornil, že účasť na seminári či pobyte je dobrovoľná a každý účastník zodpovedá sám za seba. Pokyny lektora sú len návrhmi, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že v priebehu seminára alebo pobytu z oblasti osobného rozvoja môže byť vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Účasť na seminároch alebo pobytoch osobného rozvoja je určená zdravým svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast, ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.
  7.10. Účastník si je vedomý, že po celú dobu seminára alebo pobytu ostáva plne slobodný a zodpovedný za svoje konanie, svoje správanie a rozhodovanie. Informácie, ktoré sprostredkúváva lektor, sú len návodmi a momentálnym odporúčaním.Lektor ani organizátor seminára alebo pobytu nenesie žiadnu zodpovednosť za pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré nastanú po seminári, pobyte alebo počas nich. Akékoľvek riziko za vlastný život, za jeho prežívanie a rozhodovanie nesie každý účastník sám.
  7.11. Právom lektora je ukončiť účastníkovú účasť, ak to uzná za vhodné a to kedykoľvek počas seminára alebo pobytu. V tomto prípade bude poplatok za seminár vrátený, prípadne jeho pomerná časť pri viacdenných pobytoch. Účastník môže seminár alebo pobyt kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tomto prípade sa poplatok nevracia.
  7.12. V prípade, že účastník seminára alebo pobytu v súčasnej dobe podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred začatím seminára alebo pobytu informovať lektorov o tejto skutočnosti a o charaktere poťaží, ktoré sú dôvodom liečby. Ďalej sa odporúča, aby účastník o svojej účasti na seminári alebo pobyte informoval svojho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.
  7.13. Vybrané vzdelávacie programy podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona, účasť na seminári alebo pobyte neoprávňuje účastníka získané znalosti vyučovať a ani inak ďalej komerčne využívať a vydávať za svoje.
  7.14. Prezentácia účastníkov sa začína 30 minút pred začiatkom seminára, pokiaľ nieje uvedené inak. Z tohto dôvodu prosíme účastníkov, aby sa dostavili na miesto konania seminára alebo pobytu v dostatočnom časovom predstihu. Čas ukončenia je uvedený orientačne.

  7.15. Storno podmienky
  • Žiadosť o zrušenie/odhlásenie svojej účasti na seminári alebo pobyte zašlite emailom na adresu jozef@mihalisin.com.
  • Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť vaše meno, emailovú adresu a číslo variabilného symbolu vašej objednávky.
  • Pokiaľ sa odhlásite viac ako 14 dní pred dátumom konania seminára alebo pobytu,bude vám vrátených 100% z uhradenej ceny.
  • Pokiaľ sa odhlásite menej ako 14 dní pred dátumom konania seminára alebo pobytu,bude vám účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny seminára alebo pobytu. Účastník má však možnosť už uhradenú cenu za seminár alebo pobyt previesť na nákup iného produktu z ponuky predajcu v plnej cene seminára alebo pobytu alebo absolvovať seminár alebo pobyt v náhradnom termíne,pokiaľ sa seminár alebo pobyt budú opakovať.
  • V prípade zrušenia/odhlásenia účasti menej ako 14 dní pred dátumom konania je predávajúci oprávnený pripočítať k zaplatenej cene aj náklady spojené s neskorým zrušením jeho účasti (administratívny poplatok apod).
  • Peniaze budú vrátené na rovnaký účet, z ktorého boli prostriedky uhradené potom, čo bude zo strany účastníka na emailovú adresu poskytovateľa doručené potvrdenie o prijatí opraveného daňového dokladu.
  • Účastníkovi, ktorý zruší/odhlási svoju objednávku menej ako 3 dni pred dňom konania seminára alebo pobytu, vzniká povinnosť uhradiť celý účastnícky poplatok.
  • Účastník môže za seba poslať náhradníka, ktorého si sám nájde. Storno poplatok sa v takom prípade neplatí a celá platba je presunutá k novému účastníkovi.
  • Pokiaľ sa účastník akcie nezúčastní, uhradený poplatok sa nevracia.

Toto aktuálne znenie Obchodných podmienok je platné a účinné od 1. júna 2020.